වර්තමානයේ ලොව ජනප්‍රියතම පුද්ගලයන් අතර ප්‍රමුඛස්ථානයේ වැජඹෙන රුසියන් ජනාධිපති වැලැඩිමීර් පූටින් ජනාධිපතිවරයාගේ අසාමාන්‍ය ගමන් විලාශය පිළිබඳව බටහිර මාධ්‍ය... Read More →