ගස් ගල් වියලිලා කදු වැල් පිපිරෙනවා දිය බිඳු හිඳුණු තැන්වල ගල් මතුවෙනවා අධහම අයුක්තිය දිගටම රජවෙනවා අහස... Read More →