මේ වෙන කොටත් විද්‍යාවෙන් හොයා නොගත්තු, විශ්වයේ සැඟවිච්ච අභිරහස් කොච්චර නම් තියෙනවද? දවස ගානෙ කෙරෙන විද්‍යාත්මක පරීක්‍ෂණවල ප‍්‍රතිඵල... Read More →